Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim interior de la residència municipal d'avis Penedès
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Prat de Llobregat
El Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2016 va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del dia 07 de setembre de 2016, amb el text següent:

"L'Ajuntament del Prat de Llobregat és titular de l'establiment residencial de gent gran Llar - Residència Penedès, inscrit amb el codi el codi S00032 del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya.

En data 20 de novembre de 2015, la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va efectuar visita d'inspecció a la Residència Penedès. Els resultats estan registrats a l'acta d'inspecció número 0090000512, que consta a l'expedient.

Al punt 5, condicions funcionals i administratives, de l'acta esmentada, s'informa que cal ajustar l'actual reglament de règim intern de la Residència d'acord amb l'article 18.3.b) del Decret 176/2000, de 15 de maig, Obligacions de les entitats titulars de serveis socials, que estableix que l'establiment ha de disposar d'un reglament de règim intern, amb el contingut que determina aquest precepte.

L'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposen que l'aprovació de les ordenances i reglaments és una competència atribuïda al Ple de la Corporació.

El procediment d'aprovació de les ordenances i reglaments es troba regulat bàsicament en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i en els articles 63 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

D'acord amb aquests preceptes i per tal de complir el requeriment de l'acta d'inspecció abans esmentada, es va nomenar, mitjançant decret una Comissió d'estudis per a la modificació del text del Reglament de Règim interior de la Residència Municipal d'avis Penedès que estava vigent i que datava de 1993.

Aquesta Comissió ha redactat el text de la modificació del Reglament de Règim Interior de la Residència Municipal d'Avis Penedès actualitzat amb els criteris assenyalats a la legislació vigent que consta a l'expedient i ha acordat elevar el text a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

 

S'acorda:

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del text del nou Reglament de Règim Interior de la Residència Municipal d'Avis Penedès que consta a l'expedient, inscrita amb el codi S00032 del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya.

 

Segon.-. Sotmetre l'expedient i l'acord d'aprovació a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions.

 

Tercer.- En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentin reclamacions ni al·legacions, la proposta de modificació de l'ordenança s'entendrà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord del Ple municipal. En aquest cas, es procedirà a la publicació íntegra del text del Reglament i de l'anunci d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació i es trametrà anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s'hagi publicat el text. També es procedirà a trametre certificació de l'acord i còpia íntegra de la disposició a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

 

Quart.- Facultar a la Sra. Margarita García Domínguez, tinenta d'alcalde regidora d'Acció Social, per a l'execució d'aquest acord així com de totes les incidències que se'n puguin derivar.

 

El Prat de Llobregat, 4 d'octubre de 2016

 

Pilar Eslava Higueras

Tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets Socials i Educació