Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu privat de l'aigua potable
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tremp


Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest edicte, se sotmet a informació pública un expedient, les característiques del qual són les que s'esmenten a continuació:

 

DADES DEL L'EXPEDIENT:

EXP. 64/15-TI107 PREU PRIVAT SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2016 

TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA:

30 dies.

 

MITJANS DE PUBLICACIÓ DE L'EDICTE:

BOPL, DOGC, mitjà de comunicació escrita (El Segre) i tauler d'anuncis.

 

LLOC ON POT EFECTUAR-SE LA CONSULTA DE L'EXPEDIENT:

Secretaria de l'Ajuntament, tots els dies hàbils de 10 a 14 hores.

 

FORMA DE PRESENTAR LES AL·LEGACIONS:

Escrits adreçat a l'alcalde de l'Ajuntament amb els requisits de l'article 70 de la Llei 30/92 de 28 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la L. 30/92 esmentada.

 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT:

L'expedient de referència es va aprovar inicialment el dia 3 d'octubre de 2016 per l'Ajuntament en Ple.

Transcorregut el termini d'informació pública esmentat sense que es presentin reclamacions, l'expedient quedarà aprovat definitivament.

 

 

Tremp, 4 d'octubre de 2016

 

 

Joan Ubach Isanta

Alcalde