Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de millora de les xarxes de distribució al carrer Bonaire
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sitges
Mitjançant el qual es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de setembre de 2016, es va aprovar inicialment el Projecte constructiu de millora de les xarxes de distribució de Sitges a l'entorn del carrer Bonaire, amb un import d'execució de 281.828,14 eur i restant l'aprovació definitiva condicionada al període d'informació pública pel termini de 30 dies des de l'endemà de l'última publicació oficial, de conformitat amb l'article 37 del ROAS.

Durant aquest termini la documentació esmentada es podrà examinar a les dependències del departament de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Sitges, ubicat al carrer de les Pruelles, núm. 1, Polígon Industrial Mas Alba, de 9 a 13.30 hores, a fi i efectes que es puguin presentar al·legacions i formular les observacions que es considerin oportunes.

En cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informació pública del Projecte constructiu de millora de les xarxes de distribució de Sitges a l'entorn del carrer Bonaire, esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

 

Sitges, 4 d'octubre de 2016

 

Miquel Forns i Fusté

Alcalde


 

Davant meu,

Joaquim-Antoni Vidal Puig

Secretari accidental