Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'urbanització 2a fase de millora del Front de mar del nucli antic
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Escala
En data 3 d'octubre de dos mil setze, el Ple va acordar, entre d'altres, el següent acord:

 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el "Projecte d'Urbanització-2ª Fase Millora Front de mar del Nucli antic de l'Escala", redactat per l'arquitecte Gerard Oliver i Bofill en col.laboració amb l'enginyer Xavier Frigola i Mercader, amb un pressupost per contractació de 978.733,31eur, IVA inclòs, en virtut del que disposa l'art. 37.1 del reglament d'obres, activitats i serveis decret 179/95 de la Generalitat de Catalunya. Tot condicionant aquesta aprovació als requeriments o modificacions que, en el seu cas, corresponguin en relació a l'afectació al domini públic marítimo terrestre.

 

SEGON.- PUBLICAR el present acord al BOP de Girona, al DOGC, al Butlletí municipal i a la web municipal als efectes del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, Decret 179/95 de la Generalitat de Catalunya.

 

TERCER.- Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini d'un mes a comptar des de la notificació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.

 

L'Escala, 4 d'octubre de 2016

 

Víctor Puga i López

Alcalde