Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Forallac
En el Butlletí oficial de la província de Girona núm.190 de data 4 d'octubre de 2016, ha sortit publicat el text íntegre de l'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana de Forallac, la qual ha esdevingut aprovada definitivament en no haver-se presentat al·legacions ni suggeriments a l'acord d'aprovació inicial adoptat pel Ple de la corporació en sessió de data 20 de juliol de 2016.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

Forallac, 4 d'octubre de 2016

 

Josep Sala Leal

Alcalde