Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 4 de novembre de 2016, de notificació d'un acord d'inici del procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de requisits legals
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
04/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
A la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement es tramita l'expedient administratiu que s'esmenta en extracte a l'annex d'aquest Edicte. S'ha intentat la notificació de l'acte administratiu que es detalla fins en dues ocasions, i tal i com consta a l'expedient, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999) es comunica a la persona interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de l'acte administratiu que s'esmenta i per si hi vol presentar la documentació requerida en l'acord d'inici o també al·legacions, pot comparèixer a les dependències de la Direcció General de Comerç, c/Puig i Xoriguer, 11-13, 2a. planta, 08004 Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.
Barcelona, 4 de novembre de 2016
Montserrat Vilalta Cambra

Directora general de ComerçAnnex
Núm. d'expedient: DR14/16 (B/12)

Procediment: declaració responsable

Persona interessada: JUN YE

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici del procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances dels requisits legals de la declaració responsable

Data de l'acord d'inici: 20 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: la documentació requerida a l'acord d'inici en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al DOGC. També pot presentar al·legacions davant de la Direcció General de Comerç, en el termini de quinze dies a partir de l'endemà de la publicació al DOGC.