Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i d'administració electrònica
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
04/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat


El Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en data 27 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment l'Ordenança de Transparència i d'Administració Electrònica. De conformitat amb l'article 49 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, l'expedient resta sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes que durant aquest termini es puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que s'estimin oportuns.

L'expedient en format paper romandrà exposat al Departament de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament, Plaça de la Vila, 1, 1a planta, en horari de 9h a 14 hores de dilluns a divendres. També es posa a disposició de la ciutadania tota la documentació relativa a l'expedient a la seu electrònica de l'Ajuntament: http://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=28164&newid=24946

 

Sant Feliu de Llobregat, 4 de novembre de 2016


 

Jordi San José Buenaventura

Alcalde