Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a la compra dels contenidors de recollida selectiva dels residus municipals
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Per acord de Ple del Consell Comarcal de data 27 de setembre de 2016, es va aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la compra dels contenidors de recollida selectiva dels residus municipals, el text del qual seguidament es transcriu, d'acord amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

 

Figueres, 3 d'octubre de 2016

 

Ferran Roquer i Padrosa
President

 

 

Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a la compra dels contenidors de recollida selectiva dels residus muncipals.


 

A Figueres, 30 de setembre de 2016

 

REUNITS

D'una part, l'Il·lm. Sr. FERRAN ROQUER I PADROSA, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, assistit per la secretària accidental del Consell Comarcal, Sra. Francesca Falcó i Roig.

De l'altra part, l'Il·lm. Sr. SALVI GÜELL I BOHIGAS, alcalde de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, assistit per la secretària accidental de la Corporació, Sra. Lourdes Casadevall i Fontclara.

 

INTERVENEN

El Sr. FERRAN ROQUER I PADROSA, en nom i representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el que disposen els articles 13.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC) i 132.a) del Reglament Orgànic Comarcal (ROC).

El Sr. SALVI GÜELL I BOHIGAS, en nom i representació de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, d'acord amb el que disposen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i 41.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per concertar el present conveni de col·laboració, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i a tal efecte, lliure i voluntàriament,

 

MANIFESTEN

Que en l'actualitat el Consell Comarcal de l'Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de paper, vidre i envasos lleugers de les àrees d'aportació al carrer a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, en virtut del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a la renovació de la delegació de les competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals i signat en data 8 de febrer de 2010, llevat de les existents al centre històric de la Vila de Castelló, on la recollida la porta a terme l'empresa Cenet06, S.A. i on conjumina les àrees de carrer amb un servei porta a porta a comerços, activitats i grans productors.

Que les competències del servei de recollida de la fracció resta dels residus sòlids urbans no estan delegades al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Que és interès de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries adaptar el sistema de recollida de residus municipals actual dins el seu àmbit territorial al nou model i organització comarcals.

Que és d'interès de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries canviar els contenidors de recollida de residus per millorar la imatge del municipi i solucionar les problemàtiques derivades dels contenidors en mal estat. En aquest sentit, l'estudi dels sistemes de recollida més adequats pel municipi utilitzant criteris d'eficiència, imatge i innovació, conclou que aquest és el sistema de càrrega lateral, tal i com s'esmenta al document tècnic annex.

Que els tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han preparat la proposta annexa per a la substitució dels contenidors de recollida de residus municipals al municipi de Castelló d'Empúries _que també inclou un 70% dels contenidors del servei de recollida selectiva que estan malmesos_ i que s'allargarà per un període de 3 anys. També s'hi considera el desplegament de la recollida de la fracció orgànica, en virtut de la posada en funcionament de la planta de tractament de Pedret i Marzà que es preveu per aquest proper any 2017. Aquesta proposta defineix les actuacions per a la renovació de la totalitat dels contenidors del municipi que s'haurien d'executar per fases, tenint en compte els criteris de priorització així com la disponibilitat pressupostària segons el detall següent:

 

ANY

FRACCIÓ

MODEL CONTENIDORS

UNITATS

2016RestaCL 3.200L55
Paper-cartró/Envasos lleugers

CL 3.200L

69

Envasos de vidre

CL 2.200L

34

2017

Resta

CL 3.200L

54

Paper-cartró/Envasos lleugers

CL 3.200L

70

Envasos de vidre

CL 2.200L

35

FORM

CL 2.200L

95

2018

Resta

CL 3.200L

66

Paper-cartró/Envasos lleugers

CL 3.200L

55

Envasos de vidre

CL 2.200L

27

FORM

CL 2.200L

59

 

Que segons la clàusula setena del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a la renovació de la delegació de les competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals, sobre Deures i potestats de l'Ajuntament i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, correspon al Consell Comarcal de l'Alt Empordà _6è punt_ "Mantenir i reposar els contenidors malmesos _llevat dels soterrats_ durant l'ús normal del servei i en el cas d'incidències en la recollida".

Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà estableix, amb els municipis que canvien els contenidors antics per models més actuals i no són tots contenidors malmesos, uns criteris únics que són:

I. El Consell Comarcal assumeix el 70% del cost del canvi dels contenidors de recollida selectiva de les fraccions paper/cartró, envasos lleugers i envasos de vidre.

II. En cap cas el Consell Comarcal de l'Alt Empordà assumeix el cost dels contenidors soterrats ni dels contenidors de recollida de RSU ni de la FORM.

Que el contracte de gestió, en la modalitat de concessió, del servei públic de recollida selectiva de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers als municipis de l'Alt Empordà que han delegat la prestació del servei en el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, adjudicat a l'empresa Sersall 95 SL, està prorrogat per dos anys a partir del 31 de març de 2016.

Que el conveni de delegació de la recollida selectiva al Consell Comarcal de l'Alt Empordà finalitzarà el 31 de març de 2018, per aquest motiu l'objecte del conveni que s'ha d'aprovar correspon al subministrament dels contenidors aeris de recollida de selectiva del municipi de Castelló d'Empúries al llarg dels dos anys que resten de delegació. Un cop finalitzada la delegació del conveni de la recollida selectiva caldrà revisar les condicions per veure la viabilitat de la compra de contenidors per l'any 2018.

Que els preus estimats a data 2016 per la compra dels contenidors de selectiva en funció de la tipologia i del volum de càrrega són:

- Contenidor CL 3.200 L per a la recollida de paper-cartró i envasos lleugers: 940 eur/unitat.

- Contenidor CL 2.200 L per a la recollida d'envasos de vidre: 855 eur/unitat.

En raó d'això, les parts signants convenen les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte del conveni

És objecte d'aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries pel subministrament dels contenidors aeris de recollida de residus del municipi de Castelló d'Empúries al llarg dels dos anys que resten de delegació de la recollida selectiva al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

 

Segona. Compromisos de les parts

Per tal de poder dur a terme aquest projecte de substitució de contenidors al llarg d'un període de dos anys, les dues administracions implicades arriben als següents compromisos:

2.1. Correspon a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

1. Aportar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà el corresponent certificat de disponibilitat de crèdit per l'import corresponent al 30% del total de contenidors en superfície de càrrega lateral del servei de recollida selectiva de Castelló d'Empúries que li pertoca abans de l'inici de la licitació, tal i com es detalla en el punt següent.

- Aprovar l'autorització i l'abonament de la despesa necessària per a l'adquisició del 30% del total de contenidors en superfície de càrrega lateral del servei de recollida selectiva de Castelló d'Empúries per compensar la despesa que haurà d'assumir el Consell Comarcal per substituir els contenidors no malmesos del municipi, per tal que els canvis de contenidors de cada àrea sigui en totes les fraccions al mateix temps i el punt de recollida acabi tenint un aspecte homogeni. La despesa s'aplicarà en dos anualitats fent canvis en la planificació si s'escau, essent pressupostada com segueix:

 

ANUALITAT

DESPESA

2016

28.179,00 eur

2017

28.718,00 eur

 

2.2. Correspon al Consell Comarcal de l'Alt Empordà

- Licitar el subministrament dels contenidors aeris per a la recollida de residus de les fraccions paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre objecte del present conveni, de mutu acord segons els següent detall:

 

ANY

FRACCIÓ

MODEL CONTENIDORS

UNITATS

2016

Paper-cartró/Envasos lleugersCL 3.200L

69

Envasos de vidre

CL 2.200L

34

2017

Paper-cartró/Envasos lleugersCL 3.200L

70

Envasos de vidre

CL 2.200L

35

 

1. Contractar el subministrament a una empresa idònia per a la seva realització.

2. Assumir les condicions de l'objecte contractual.

3. Designar com a membre de la Mesa de Contractació al tècnic de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

4. Aprovar l'autorització de la despesa necessària per a l'adquisició del 70% del total de contenidors en superfície de càrrega lateral del servei de recollida selectiva de Castelló d'Empúries per substituir els contenidors malmesos del municipi que seran licitats, juntament amb el 30% de contenidors no malmesos la despesa dels quals assumeix l'Ajuntament de Castelló d'Empúries tal i com es detalla al punt 2.1 de la present clàusula. La despesa s'aplicarà en dos anualitats fent canvis en la planificació si s'escau, essent pressupostada com segueix:

 

ANUALITAT

DESPESA

2016

65.751,00 eur

2017

67.007,00 eur

 

Tercera. Durada del conveni

La vigència del conveni s'iniciarà a la seva signatura i tindrà una durada de dos anys, que són els que resten de vigència del conveni de delegació de la recollida selectiva al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

En el supòsit de denúncia del conveni d'alguna de les parts, aquest ho hauria de comunicar per escrit amb una antelació mínima de dos mesos abans de la seva finalització o qualsevol de les seves pròrrogues.

Aquest conveni podrà resoldre's anticipadament per les següents causes:

- Mutu acord de les dues parts.

- Incompliment de les obligacions establertes per qualsevol de les parts.

- Impossibilitat d'aconseguir l'objecte o finalitat prevista en el present conveni.

- Per qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc normatiu vigent.

 

Quarta. Naturalesa del conveni

El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció del contenciós administratiu el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

En prova de conformitat i acceptació, les parts concurrents en la representació legal que exerceixen, signen el present Conveni en exemplar duplicat, juntament amb els secretaris de les Corporacions respectives que actuen com a fedataris.

 

Ferran Roquer i Padrosa


President del CCAE

 

Francesca Falcó i Roig

Secretària accidental del CCAE

 

Salvi Güell i Bohigas


Alcalde de Castelló d'Empúries

 

Lourdes Casadevall i Fontclara

Secretària accidental de Castelló d'Empúries