Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació del conveni marc per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Per acord de Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de data 27 de setembre de 2016, es va aprovar el conveni marc per la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca, el text del qual es transcriu seguidament, d'acord amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

 

Figueres, 3 d'octubre de 2016

 

Ferran Roquer i Padrosa

President

 

 

CONVENI PER A LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS I LA GESTIÓ I CONTROL DE COLÓNIES DE GATS QUE SUBSCRIUEN EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE (...)

 

A Figueres, a (...) de (...) de 2016

 

REUNITS

D'una part, l'Il·lm. Sr. FERRAN ROQUER I PADROSA, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, assistit pel secretari/a del Consell Comarcal, (...)

De l'altra part, l'Il·lm. Sr. (...) Alcalde-president de l'Ajuntament de (...) , assistit pel secretari/a de la Corporació, Sr/a.(...).

 

INTERVENEN

El Sr. FERRAN ROQUER I PADROSA, en nom i representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el que disposen els articles 13.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC) i 132.a) del Reglament Orgànic Comarcal (ROC).

El Sr (...), en nom i representació de l'Ajuntament de (...), d'acord amb el que disposen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i 41.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per concertar el present conveni de col·laboració, d'acord amb l'article 25.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 

MANIFESTEN

Que segons el decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que els municipis els hagi cedit les competències sota el principi de millora d'eficiència del servei, les funcions següents:

- Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.

- Establir un cens municipal d'animals de companyia compatible amb el sistema informàtic de gestió única del registre general d'animals de companyia a Catalunya ( ANICOM).

- Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment establiments de venda, guarda, recollida i cria, i si s'escau comissar els animals de companyia.

- Confiscar els animals de companyia si hi ha indicis de maltractament, presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes.

- Recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.

- Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb prou capacitat pel municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals.

- S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits, o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

- Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment associacions de protecció de defensa d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

Que el Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Que arrel del Pla de millora del servei de protecció dels animals aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'introdueixen una sèrie d'accions de millora en el servei entre les quals s'inclou una redefinició dels protocols de funcionament que no s'inclouen en l'actual conveni de col·laboració amb l'associació de protecció dels animals i plantes de Figueres.

Que tractant-se d'un servei públic el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha de tramitar la corresponent contractació administrativa per a la seva execució.

Que és interès de l'Ajuntament de (...) adherir-se al servei de recollida d'animals domèstics abandonats i gestió i control de colònies de gats.

En raó d'això, ambdues parts convenen les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte del conveni

És objecte del present conveni delegar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà la gestió de:

a) La recollida i acolliment d'animals domèstics abandonats.

b) La gestió i control de colònies de gats.

c) Les tramitacions administratives relacionades amb la recollida i control d'animals de companyia abandonats o perduts que inclou:

- La tramitació de la llicència per a la tinença i conducció d'animals de raça potencialment perillosa.

- El suport administratiu en les tasques del servei de registre d'animals domèstics al Registre General d'Animals de Companyia de Catalunya.

- La tramitació de sancions relacionades amb els serveis prestats.

 

Segona. Definicions

A efectes del present conveni, i d'acord amb la normativa vigent, es consideren les següents definicions :

1. Classificació dels animals

- Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.

- Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

- Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora, excepte en el cas dels gats que pertanyin a una colònia de gats. També tenen la consideració d'abandonats aquells que porten identificació, i l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal corresponent ha notificat al propietari les condicions de recuperació i aquest no ha recollit l'animal en el termini indicat.

- Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.

- Colònia de gats: conjunt de gats que conviuen en un espai públic o privat on satisfan les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació. Els gats que integren una colònia no tenen consideració d'abandonats.

 2. Tipologia de recollides

- Recollida normals: aquelles en què la sol·licitud de recollida s'hagi efectuat dins l'horari establert pel servei i , necessàriament, l'animal es trobi lligat o en un perímetre tancat. De dilluns a divendres de 8h a 18h i dissabte de 8h a 13h.

- Recollida d'urgència: quan calgui realitzar la recollida en el mínim temps possible, en horari laboral i quan l'animal presenti un dels següents condicionants:

- Essent desconegut, accedeixi a l'interior d'un recinte públic o privat.

- Estigui ferit o accidentat.

- Essent vius, es trobin a l'interior de piscines, pous o fosses.

- Hagin mossegat o causat desperfectes i siguin localitzables.

- En aquests casos es requerirà suport dels cossos policials o cos de bombers.

- Recollida especial: aquelles que per sol·licitud expressa del consistori o policia, es realitzin fora de l'horari de la recollida normal, és a dir: De dilluns a divendres de 18h a 00h, Dissabtes a partir de les 13h i Diumenges i festius.

També es consideraran especials aquelles recollides dins l'horari establert en què l'animal abandonat no hagi pogut ser lligat pel sol·licitant ni reduït a un perímetre tancat de la recollida o altri, i per tant, requereixi de major recursos per a recollir-lo.

 

Tercera. Característiques bàsiques del servei de recollida d'animals domèstics abandonats

L'objectiu d'aquest servei és el de recollir i acollir, conforme a la legislació vigent, els animals domèstics abandonats o perduts a la via pública evitant així les problemàtiques que en poden derivar tant per la població com pel benestar dels animals.

El servei es realitza a través d'un protocol (annex) que permet posar en relació els agents implicats en facilitar les tasques que permetin assolir un servei adequat i que són:

- Sol·licitud de recollida (tramitacions i origen de la sol·licitud).

- Metodologia i recursos per a la recollida (segons cada tipologia).

- Acollida al centre d'acollida d'animals (inclosos protocols de revisió veterinària i identificació del propietari en el cas que porti identificació)

- Recerca i retorn al propietari seguint les pautes definides a la legislació vigent.

- Manteniment de l'animal durant la seva estada al centre.

- Accions de foment per a l'acollida o adopció de l'animal definitivament abandonat.

 

Quarta. Característiques bàsiques del servei de gestió i control de colònies de gats

L'objectiu d'aquest servei és identificar i controlar els conjunts de gats que conviuen en un espai públic o privat on satisfan les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació. Aquestes colònies poden causar problemes de salut pública i afectar de la fauna silvestre. El protocol (adjunt a l'annex) per a portar a terme aquest servei té com a objectiu realitzar accions puntuals i accions continuades per tal de:

- Identificar el territori de la colònia i els animals que la integren.

- Acordar amb els alimentadors del animals de les colònies la metodologia de recollida per a fer accions de recollida dels gats per a tractaments veterinaris així com la metodologia i llocs d'alimentació de la colònia.

- Fer un tractament quirúrgic de esterilització als exemplars recollits així com una revisió veterinària per tal d'evitar la sobrepoblació a la colònia i el retorns d'animals malalts al carrer.

- Fer-ne un seguiment continuat anual per a aconseguir un control adient de la colònia.

La sol·licitud del servei s'ha de fer de manera explícita per part de l'ajuntament atès que deriva de l'existència o no de colònies de gats al municipi. Ha d'anar acompanyada de la documentació requerida prèviament pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a determinar la prioritat de la intervenció.

 

Cinquena. Les tramitacions administratives relacionades amb la recollida i control d'animals de companyia abandonats o perduts.

Un servei de recollida i control d'animals de companyia requereix una sèrie d'accions de control sobre els animals domèstics d'un municipi que són determinants per tal de facilitar el retorn dels animals perduts als propietaris. Les tramitacions que inclou el servei delegat són:

1. El suport administratiu en les tasques del servei de registre d'animals domèstics al Registre General d'Animals de Companyia de Catalunya.

El servei de registre d'animals consisteix en:

- Donar suport i formació als ajuntaments per tal que puguin registrar fàcilment la inclusió de les dades del registre municipal al Registre General d'Animals de Companyia de Catalunya.

- Sempre que l'ens municipal per via telemàtica i/o un veí del municipi s'adreci al Consell Comarcal amb la sol·licitud de registre de l'animal i la documentació necessària a les oficines de l'Àrea de Medi Ambient, aquests podran incloure l'animal al registre ANICOM.

- El Consell comarcal de l'Alt Empordà podrà registrar a l'ANICOM, en el mateix centre d'acollida d'animals, els animals adoptats en el municipi en el moment de la seva sortida del centre.

- Portar el seguiment i modificació de les dades dels animals registrats.

- Fomentar campanyes de sensibilització per a la tinença responsable d'animals de companyia.

Per tal de fer possible aquest servei l'ajuntament ha d'emetre un certificat amb el permís explícit per tal que l'ens comarcal sol·liciti l'accés a la base de dades ANICOM en nom del municipi sol·licitant.

2. La tramitació de la llicència per a la tinença i conducció d'animals de raça potencialment perillosa.

En cas de ser un gos de raça potencialment perillosa, l'ajuntament comunicarà al propietari la necessitat de tramitar la llicència específica.

La tramitació de la llicència es pot fer :

- L'aportació de la documentació necessària a l'ajuntament que trametrà al Consell Comarcal per tal que procedeixi a tramitar la llicència.

- El propietari es dirigirà directament a les oficines del Consell Comarcal ( àrea de medi ambient) per a tramitar la llicència.

En ambdós casos l'ajuntament haurà d'adjuntar a la documentació un document d'autorització per a tramitar la llicència (ajunta model a l'annex)

3. La tramitació de sancions relacionades amb els serveis prestats.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà podrà iniciar les tràmits per a sancionar les infraccions relacionades amb el servei en el cas d'incompliment de la legislació vigent.

- En el cas de municipis de més de 5.000 habitants i infraccions lleus es sol·licitarà la corresponent denuncia als cossos de seguretat competents i s'enviarà a l'ajuntament per tal que inicii l'expedient sancionador.

- En el cas de municipis de menys de 5.000 habitants o infraccions greus, es notificarà a l'ajuntament afectat i s'enviarà la denuncia corresponent al director/a dels serveis territorials del departament competent de la Generalitat de Catalunya per tal que inicii el procediment sancionador.

- En el cas que la infracció es relacioni amb la tinença de gossos potencialment perillosos, i en tots els casos, s'enviarà la denuncia a l'ajuntament corresponent com a administració competent per a sancionar.

 

Sisena. Tipologia de prestació de servei

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà prestarà el servei en règim de prestació de serveis amb una organització apta per realitzar la recollida d'animals domèstics abandonats, i gestió i control de colònies de gats, i vetllarà per tal que el servei sigui el més idoni tècnicament i econòmicament pels municipis i pel compliment exacte del contracte administratiu.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà no tindrà relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal contractat per l'empresa o associació prestatària del servei, ni durant aquest contracte, ni al termini del mateix, ja que el Consell Comarcal actua per delegació dels ajuntaments.

 

Setena. Cost i pagament del servei

El cost de la prestació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats, i gestió i control de colònies de gats es determinarà de la següent manera i pels següents conceptes:

1. Per tal de respondre a la diversitat de necessitats dels municipis, es determinarà:

a. Part fixa anual per habitant, en concepte de manteniment d'instal·lacions, recursos materials i recursos humans.

b. Part variable segons serveis sol·licitats: determinada pel nombre de recollides normals, especials i d'urgència, nombre d'animals domèstics en manutenció, nombre de colònies de gats gestionades, nombre de gats/es esterilitzats/des...

El cost del servei es determinarà en el corresponent estudi econòmic anual i s'aprovaran les corresponents compensacions econòmiques. Per a l'any 2017 les compensacions aprovades pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà són:

 

Servei d'acollida d'animals abandonats

PREU FIXE

Delegació del servei per a municipis fins a 6.000 hab. Quota anual

0,78 eur/hab

Delegació del servei per a municipis a partir de 6.000 hab. Quota anual.

6.324,62 eur

 

 

PREU VARIABLE

Servei de recollida de gossos i gats domèstics

Recollida normal

61,72 eur/animal

Recollida d'urgència

102,01eur + 10,20eur/treballador l'hora

Manutenció del primer any de residència, per animal recollit durant el 1er semestre de l'any

154,29 eur/animal

Manutenció del primer any de residència, per animal recollit durant el 2on semestre de l'any

80,23 eur/animal

Servei de control i gestió de colònies de gats

Organització de 2 recollides i coordinació

185,15 eur/colònia

Prova i esterilització o eutanàsia

104,92 eur/animal

Serveis personalitzats

Conceptes no equiparables als serveis oferts es pressuposten

30 eur/hora

 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà podrà aprovar les taxes corresponents amb el concepte de retorn al propietari d'un gos perdut. Aquestes taxes responen a l'abonament per part del propietari de l'animal, de les despeses de recollida i manteniment de l'animal durant els dies d'acollida. En aquest cas, si s'escau, l'ingrés d'aquesta taxa bonificarà el cost de la recollida de l'animal a l'ajuntament corresponent.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà podrà aprovar també les taxes d'adopció dels animals abandonats definitivament, transcorreguts els terminis legals per a la seva recollida per part del propietari. Aquestes taxes respondran a les despeses veterinàries i de documentació de l'animal.

 

Vuitena. Deures i potestats de l'Ajuntament i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

a) Potestats i deures de l'Ajuntament;

a.1 Constitueixen obligacions específiques de l'ajuntament les següents:

- Promoure l'obligatorietat d'inscriure els animals domèstics en el cens municipal.

- Conèixer les tipologies de recollida i els funcionaments dels serveis.

- Tenir informat al Consell Comarcal de totes les circumstàncies que afectin el servei dins el seu terme municipal.

- Proporcionar al Consell Comarcal les dades oportunes corresponents a les dades del padró que es requereixin per a la realització de les campanyes educatives.

- Col·laborar en les tasques de tramitació dels expedients sancionadors que es derivin de la normativa.

- Notificar als propietaris de gossos de raça potencialment perillosa l'obligatorietat de procedir a tramitar la llicència de tinença i conducció.

- Fer-se càrrec del cost corresponent del servei, inclosos els recursos materials per a la seva execució.

- Donar accés a les dades de l'ANICOM al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

a.2 L'Ajuntament gaudirà de les següents facultats:

- Autoritzar una recollida o acollida al centre d'un animal abandonat.

- Ser informat de les dades del servei en el seu municipi, en el moment que ho sol·liciti.

- Formar part de les campanyes d'informació i sensibilització en matèria de protecció d'animals que es desenvolupin des del servei.

- Tenir constància de l'inici dels tràmits d'expedients sancionadors que afectin a un ciutadà del municipi.

b) Potestats i deures del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

b.1 El Consell comarcal efectuarà les següents funcions:

1. Contractar el Servei amb una empresa o associació idònia per a la realització del mateix.

2. Registrar els animals i comunicar el registre a l'Ajuntament.

3. Vetllar pel funcionament òptim del servei.

4. Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del servei, en tots els aspectes i procedir, davant d'incompliments contractuals, a l'inici del corresponent expedient sancionador;

5. Realitzar campanyes d'educació amb l'objectiu d'augmentar la identificació d'animals domèstics mitjançant el XIP o tatuatge i disminuir el nombre d'abandonaments

1. Informar periòdicament de les dades de recollida i manutenció dels animals.

2. Sol·licitar subvencions en nom de l'Ajuntament en referència als serveis del present document.

b.2 El Consell comarcal gaudirà en tot moment de les següents facultats:

1. Efectuar canvis en els protocols de funcionament del servei sempre que es justifiqui la millora que representen o en base a la legislació vigent.

2. Implantar ampliacions o modificacions del servei pel correcte desenvolupament del mateix, que aconselli l'interès públic, amb les consegüents repercussions econòmiques que el fet comporti, sempre i quan siguin consensuades amb la majoria dels ajuntaments implicats.

3. Inspeccionar les instal·lacions i la documentació utilitzada en el compliment de les prestacions pactades.

4. Fer complir la legislació vigent en matèria de prevenció dels riscos laborals pel personal adherit al servei.

 

Novena. Protecció de dades de caràcter personal

Ambdues parts s'obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, apartats números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

En el cas que l'objecte del conveni suposi el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables (padró d'habitants de l'ajuntament), el Consell Comarcal signarà unes clàusules específiques que recullin els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa

 

Desena. Durada del conveni

El present conveni tindrà una vigència de dos anys, comptats a partir de la signatura del contracte de prestació de serveis corresponent al servei de recollida d'animals domèstics abandonats i control de colònies de gats.

Amb un mínim d'antelació de sis mesos abans de la finalització del termini de dos anys esmentat en l'anterior paràgraf, qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, de manera expressa i escrita, amb el benentès que la manca d'aquest requisit comportarà la pròrroga del present conveni per un període de dos anys més.

En el supòsit de denuncia anticipada del conveni per part de l'ajuntament, abans del termini de dos anys, i per no perjudicar els altres ajuntaments que formen part del servei, aquest s'haurà de fer càrrec de:

- La part fixe de la quota o cost del servei fins a la finalització del conveni que el Consell Comarcal haurà de satisfer a l'empresa o associació prestatària dels serveis i que inclou les despeses corresponents a costos fixes i personal del servei contractat.

- La part proporcional de l'amortització dels bens i inversions que s'hagin hagut d'adquirir per a la prestació del servei.

- El retorn de la part proporcional de les subvencions que el Consell Comarcal hagués atorgat al municipi, en relació a la gestió delegada.

- Per la mateixa raó, en el supòsit de denúncia anticipada del conveni per part de l'Ajuntament, aquest assumirà l'aplicació de les normes contingudes a la legislació laboral i de contractes.

Als efectes del que es determina l'apartat anterior, l'Ajuntament denunciant comunicarà per escrit i de manera expressa la seva voluntat de rescindir el Conveni. El Consell Comarcal, així mateix, es dirigirà a l'empresa o associació contractista atorgant-li un termini d'audiència. Transcorregut aquest termini es trametrà còpia de la documentació a l'ajuntament per tal que manifesti el que cregui convenient atorgant un termini d'audiència de 15 dies. Transcorregut aquest últim, el Consell Comarcal resoldrà el que consideri oportú, notificant-ho al contractista i a l'ajuntament.

El Servei de Recollida d'animals domèstics abandonats planificat a nivell comarcal té una sèrie d'avantatges tècniques i econòmiques que el fan molt més eficient si es manté al llarg del contracte, com a mínim, el mateix abast territorial. En cas contrari es veurien perjudicats als altres ajuntaments i defraudades les expectatives del contractista, que per l'aplicació del principi contractual del ius variandi podria exigir la corresponent indemnització.

 

Onzena. Naturalesa del conveni

El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció del contenciós administratiu el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

En prova de conformitat i acceptació, les parts concurrents en la representació legal que exerceixen, signen el present Conveni en exemplar duplicat juntament amb els secretaris de les Corporacions respectives, que actuen com a fedataris.

 

Il·llm. Sr. Ferran Roquer i Padrosa

President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà


 

Sra. Francesca Falcó i Roig

Secretària accidental del Consell Comarcal de l'Alt Empordà


 

Il·lm. Sr. (...)


Alcalde president

Ajuntament de (...)

 

Sr/Sra. (...)


Secretari/a

Ajuntament de (...)