Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ampliació de terminis de caducitat per llicències urbanístiques d'obres majors a Sant Feliu de Codines
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el 1 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de l'ampliació dels terminis de caducitat per a les llicències urbanístiques d'obres majors en l'àmbit territorial de Sant Feliu de Codines, quin test figura a l'expedient i resta incorporat al present acord a tots els efectes legals.

Es sotmet a informació pública el present expedient i el text de l'ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

En cas de no presentar-se cap al·legacions, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, l'ordenança que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmits ulterior.

 

Sant Feliu de Codines, 3 d'octubre de 2016

 

Pere Pladevall Vallcorba

Alcalde