Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de pavimentació de l'escala de connexió del carrer d'Amer amb el carrer Joan Maragall
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Cellera de Ter
Exp. 01 09 001 03/2016

Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2016 es va aprovar inicialment el projecte d'obres "Pavimentació de l'escala de connexió del carrer d'Amer amb el carrer Joan Maragall.", amb un pressupost d'execució per contracte de 26.495,58eur (IVA inclòs).

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de referència, sense haver-se presentat al·legacions al respecte, l'acord d'aprovació inicial queda elevat a definitiu, el que es fa públic per a general coneixement.

 

Contra aquest acord que és definitiu i esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci, o qualsevol altre recurs que es consideri adient.

 

La Cellera de Ter, 3 d'octubre de 2016

 

David Sarsanedas Serrat

Alcalde