Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 15 del Pla d'ordenació urbanística municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castellet i la Gornal
El Ple de la Corporació en data 29 de setembre de 2016 va aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 15 del POUM de Castellet i la Gornal en del nucli de Castellet, a l'entorn del Castell.

S'obre el termini d'informació pública pel període de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació al DOGC, BOP, El Periodico i a la pàgina web municipal, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran fer ús del seu dret de presentar les al·legacions oportunes, segons la tramitació que preveu l'article 85 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

 

Castellet i la Gornal, 3 d'octubre de 2016

 Miguel Delgado Almansa

Alcalde president