Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre revisió del Reglament del servei del Centre d'acollida d'animals de la Selva (CAAS) (exp. 2012/321)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
03/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de la Selva


Per mitjà del Ple del Consell Comarcal de la Selva de data 20 de desembre de 2016, es va acordar aprovar inicialment la revisió del Reglament del servei del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS).

La present aprovació inicial se sotmet a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió provincial i al tauler d'edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP.

Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, la revisió del Reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

 

Santa Coloma de Farners, 3 de gener de 2017

 

Salvador Balliu Torroella

President