Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual es notifica la incoació d'un expedient sancionador per infracció en matèria de tinença d'animals (núm. X2016005144)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
03/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament del Masnou
Conforme als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999), es fa pública la notificació de la incoació expedient sancionador infracció materia tinença animals que s'indica, dictada per l'Autoritat competent, a la persona física o jurídica que a continuació es relaciona, ja que intentada la notificació en l'última adreça coneguda d'aquesta, no s'ha pogut practicar.

 

Interessat: Jorge Gimeno Fornos (43.433.2XXX)

 

Resolució: Incoar expedient sancionador al Sr. Jorge Gimeno Fornos, per la presumpta comissió de dues infraccions administratives sobre l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un gos deslligat per la platja i abandonar les defecacions del gos en un espai públic.

 

Expedient: Comunitat i Persones X2016005144

 

La present resolució, que és un acte de tràmit no decisori, que inicia el procediment administratiu, és inimpugnable, per la qual cosa no pot interposar-se recurs, sense perjudici d'impugnar en el seu dia la decisió que posi fi a la via administrativa. Tanmateix, si teniu la condició d'inculpat o presumpte infractor, podeu recusar en qualsevol moment del procediment l'instructor i secretaria de l'expedient, en els termes i amb les condicions que es desprenen dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Us significo, no obstant, que podeu formular al·legacions i portar documents, proposar proves, concretant els medis que pretengueu utilitzar i que estimeu convenients, en qualsevol moment del procediment, anterior al tràmit d'audiència. No obstant, si no efectueu aquestes al·legacions en el termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, aquesta iniciació podrà ésser considerada proposta de resolució, en base a l'article 64.2.f) de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Es comunica a l'interessat que, per tenir coneixement del contingut íntegre de l'esmentada notificació, pot comparèixer a les oficines municipals del Departament de Salut Pública de l'Àrea de Comunitat i Persones de l'Ajuntament del Masnou, c/ Roger de Flor, 23 del Masnou, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00.

 

El Masnou, 3 de gener de 2017

 

Jaume Oliveras Maristany

Alcalde