Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual del POUPM de la Cerdanya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
02/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Ger
El Ple de l'Ajuntament de Ger, en sessió extraordinària de 29 d'agost de 2016 va aprovar inicialment la modificació puntual del POUPM de al Cerdanya de dos àmbits a l'entorn del carrer de la Cabaneta del municipi de Ger.

Es sotmet l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, per tal que qualsevol persona el pugui examinar i formular les al·legacions que consideri oportunes.

Es podrà consultar la documentació pertinent a les oficines municipals de dilluns a divendres i de 9 a 14 h. I a la web de l'Ajuntament de Ger, www.ajger.catGer, 2 de setembre de 2016

 

Alfons Casamajó

Alcalde