Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE d'1 d'agost de 2016, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
01/08/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (C/ Sant Martí, núm. 1; 25004 Lleida).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.

 

Lleida, 1 d'agost de 2016

 

Dolors Camí i Solé

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida

 

 

Annex 1

 

Núm. d'expedients: ET-11063-2015 i ET 11062-2015.

Infants o adolescents: PERG I ARG

Data de resolució: 17 de juny de 2016.

Persones interessades: Dolores Gimenez Quirante i Jose Romero Utrera.

 

Núm. d'expedient: ET-9474-2013.

Infant o adolescent: TDRC.

Data de resolució: 22 de juny de 2016.

Persona interessada: Xiomara Costa Rodriguez.

 

Núm. d'expedient: ET-10392-2014.

Infant o adolescent: APP.

Data de resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: David Perera Chimeno.

 

Núm. d'expedient: ET-7293-2011.

Infant o adolescent: ZRC.

Data de resolució: 28 de juliol de 2016.

Persona interessada: Felisa Castro Remacho.