Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Règim de dedicació de diputat del Grup CUP. Decret de Presidència núm. 2016-003304
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09393

Diputació de Tarragona

Intervenció

ANUNCI

Per Decret de Presidència número 2016-003304 de 15 de novembre de 2016, es va aprovar el règim de dedicació

exclusiva a les funcions del càrrec de Portaveu de Grup que desenvolupa el diputat Sr. Edgar Fernández Blázquez,

que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"Primer.- Determinar que el diputat Sr. Edgar Fernández Blázquez exerceix el seu càrrec de Portaveu de Grup en

règim de dedicació exclusiva, de conformitat amb els escrits presentats pel Grup Polític CUP a la Diputació en data

11 de novembre de 2016.

Segon.- Segons la declaració responsable expressa del diputat Sr. Edgar Fernández Blázquez, la data d'efectivitat

per a l'aplicació del seu règim retributiu com a Portaveu de Grup, en règim de dedicació exclusiva, serà l'11 de

novembre de 2016, data que coincideix amb la data de la sessió extraordinària del Ple de la Diputació on ha pres

possessió com a diputat.

(...)"

De conformitat amb l'art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic

per a general coneixement.

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

Tarragona, 21 de novembre de 2016

CIE: BOPT