Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de tècnica de turisme. Caràcter en pràctiques. Decret de Presidència núm. 156/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSELLS COMARCALS
Administració Local

2016-09291

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

EDICTE

Per Decret de la Presidència núm. 156/2016, de data 14 de novembre de 2016, s'autoritzà la contractació de la

senyora Sarai Reina Rodrigo, amb DNI ----895J, d'acord amb les dades següents:

- Modalitat contractual: contracte de treball en pràctiques, a temps complet, per a la realització de les tasques de

tècnica de turisme. Cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un

cofinançament del 91,89%, i d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost. Exp. 2016/JENP/SPOO/0037, en

concret les tasques a desenvolupar seran:

a) Suport per al desenvolupament de campanyes de màrqueting, amb accions publicitàries i de suport a la

promoció del sector.

b) Suport per promoure i impulsar iniciatives locals per a la promoció i recuperació del patrimoni natural, històric,

cultural i agroturisme.

c) Suport a l'actualització de materials d'informació turística i al catàleg de productes turístics de la Ribera d'Ebre.

d) Actualització de continguts de la pàgina web de Turisme comarcal.

e) Suport a l'organització d'esdeveniments i accions promocionals dels actius turístics de la Ribera d'Ebre.

f) Elaboració d'informes turístics de la comarca i seguiment d'indicadors turístics.

g) Organització i assistència a fires de caire comarcal.

h) Participació a fires de caire nacional i internacional.

i) Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

- Categoria: tècnic mig

- Data inicial: 15-11-2016

- Data

final: 14-5-2017

- Horari: de 8:00 h a 15:00 h de dilluns a divendres i de 16:00 h a 18:30 h una tarda a la setmana

- Retribució bruta anual, prorratejades les pagues extraordinàries: 16.854,06 euros.

La qual cosa es fa pública en compliment del que es disposa a l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Móra d'Ebre, 14 de novembre de 2016

La presidenta, Gemma Carim i Gironès

CIE: BOPT