Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de funcions de l'Alcaldia en la 1a tinent d'alcalde. Decret d'Alcaldia núm. 606/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09570

Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

pel qual es decreta la delegació de funcions de l'Alcaldia en la 1a tinenta d'alcalde

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 606/2016, de data 25/11/2016, s'han delegat les funcions de l'Alcaldia en la 1a

tinenta d'alcalde, Sra. Ma Carme Navarro Balada, des del dia 29/11/2016 fins a l'1/12/2016, ambdós inclusivament,

per absència del municipi del Sr. Alfons Montserrat Esteller, alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar.

La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 28 de novembre de 2016

CIE: BOPT