Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de neteja del pavelló municipal d'esports. Caràcter temporal i urgent. Decret d'Alcaldia núm. 487/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09259

Ajuntament del Morell

Anunci

Mitjançant Decret d'Alcaldia, 487/2016 de 18 de novembre, s'ha acordat la contractació amb caràcter temporal i

urgent per un període màxim de dos mesos, a la senyora Maria Dolores Silvente Peralta, per proveir la plaça de

neteja del Pavelló Municipal d'Esports del Morell.

La qual cosa es fa pública d'acord a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la

Llei municipal i de règim local de Catalunya i d'acord a l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

El Morell, 18 de novembre de 2016

L'alcalde accidental, ALBERTO ORTEGA ROYO

CIE: BOPT