Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista contractacions: tècnic de comunicació i altre. Decret d'Alcaldia de 14.11.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09285

Ajuntament de Flix

EDICTE

Mitjançant Decret d'Alcaldia de 14 de novembre de 2016, s'ha procedit a la contractació d'un tècnic de comunicació

i una auxiliar de comerç en el marc de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de

persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Les dades dels contractats es detallen a continuació,

NIF

Lloc de treball

Tipus contracte

Inici

final

Jornada

Retribució

1.200,00 EUR mensuals

47855955Q Tècnic de comunicació

Pràctiques

14/11/16

13/05/17

100%

bruts/mes

1103,15 EUR mensuals

77835922N Auxiliar de comerç

Pràctiques

14/11/16

13/05/17

100%

bruts/mes

La qual cosa es fa pública en compliment de l'establert en l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Flix, 17 de novembre de 2016

L'alcalde-president,

S/Marc Mur Bagés

CIE: BOPT