Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de les atribucions d'Alcaldia a favor de la primera tinent d'alcalde el 23.11.2016. Decret d'Alcaldia-Presidència el 18.11.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09241

Ajuntament d'Altafulla

EDICTE

L'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament d'Altafulla, en data 18 de novembre de 2016, ha dictat un decret pel

qual delega totes i cadascuna de les seves atribucions en la primera tinent d'alcalde d'aquesta Corporació, Sra.

Montserrat Castellarnau Vicente, amb motiu de la seva absència del terme municipal d'Altafulla durant el/s dia/

es 23 de novembre de 2016, data/es aquesta/es en que tindrà efectivitat la delegació. Pel supòsit en que, per

qualsevol circumstancia, no pugui la Primera Tinent d'Alcalde exercir aquesta delegació durant els dies esmentats li

substituiran, pel seu ordre de nomenament el segon i la tercera tinent d'alcalde, Sr. Pere Gomés Miquel i Sra. Maria

Luisa Méndez-Vigo Campos, respectivament.

La qual cosa es sotmet a informació pública per tal de donar compliment el previst a l'article 44.2, en relació al 47.2

del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i article 13.3 de la Llei 30/1992,

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'ALCALDE, Sr. Fèlix Alonso Cantorné

Altafulla, 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT