Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació d'atribucions en els regidors de l'equip de govern. Decret de l'Alcaldia núm. 663/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09204

Ajuntament de la Sénia

Anunci

Per Decret de l'Alcaldia núm. 663/2016 de data 15 de novembre de 2016, s'ha dictat la resolució, el contingut de la

qual és la següent:

Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015 i atès que el dia 13 de juny de 2015 es va

constituir la nova corporació local.

Atès que amb data 16/06/2015 es va dictar el Decret d'Alcaldia núm. 267/2015 en el l'alcalde va delegar en els

membres de l'Equip de Govern les atribucions referents a les carteres de l'Ajuntament d'acord amb el principi

d'autoorganització i amb la finalitat de donar-li una major eficàcia a la gestió dels assumptes municipals.

Atès que amb data 27/09/2016 el Sr. ?EURlex Gargallo Guimerà, regidor del grup municipal de Futur la Sénia-Entesa i

membre de l'Equip de Govern, presentà renúncia voluntària al càrrec de regidor de l'Ajuntament que ocupava des

del 13 de juny de 2015, mitjançant escrit amb Registre d'Entrada núm. 2016-E-RC-3310.

Amb data 30 de setembre de 2016 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de

regidor de l'Ajuntament que realitzà ?EURLEX GARGALLO GUIMERA i s'iniciaren els tràmits oportuns per substituir

aquest regidor.

Amb data 28/10/2016 va prendre possessió a tots els efectes el nou regidor, PAU GARCIA BEL, en substitució

d'?EURlex Gargallo Guimerà.

Per aquest motiu procedeix reformular l'organització política municipal i confeccionar els Decrets d'Alcaldia

oportuns. Concretament correspon confeccionar una resolució amb la nova delegació d'atribucions de l'alcalde en

els membres de l'Equip de Govern.

Fonaments de dret

En virtut de les facultats sobre delegacions d'atribucions de l'alcalde/essa que disposen els articles 21.3 i 23.4 de

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de

novembre; els articles 34, 35 i 36 del Reglament Orgànic Municipal. D'acord amb el que estableixen els articles 21.3

i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local sobre atribucions que no es poden

delegar,

RESOLC:

Primer. Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia núm. 267/2015.

Segon. Delegar les atribucions següents entre els regidors i regidores de l'Equip de Govern d'acord amb el següent

detall:

- HISENDA, PERSONAL I ENSENYAMENT, en favor de la regidora ISA CASTELL SOL?EUR

- CULTURA I MITJANS DE COMUNICACI?", en favor del regidor DAVID CAPITAN CANO

- EMPRESA, OCUPACI?", COMERÇ I URBANISME, en favor de la regidora ELENA TOBIAS BELLÉS

- FESTES, fiRES i AGRICULTURA, en favor del regidor FERNANDO BEL VIDAL

- BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT, en favor de la regidora ALMA GIMENO BLAS

- SERVEIS MUNICIPALS, en favor de la regidora ALMA GIMENO BLAS

- TURISME I ESPORTS, en favor del regidor FERRAN FERRER RODRÍGUEZ

- JOVENTUT, INF?EURNCIA I MEDI AMBIENT, en favor del regidor PAU GARCIA BEL

- GOVERNACI?", no es delega en cap altre regidor/a, l'exercirà directament l'alcalde, JOAN MOISÉS REVERTÉ

Segon. La delegació general de competències a favor dels regidors i regidores comportarà la facultat de direcció

de l'àrea corresponent com la gestió, la firma de documents de tràmit o definitius incloses les propostes que siguin

necessàries per a l'execució de la delegació, excepte les de caràcter resolutori o les que estiguin expressament

atribuïdes a d'altres òrgans.

CIE: BOPT Tercer. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent

susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor/a.

Quart. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors

i regidores afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació de l'Alcaldia.

En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores delegades, aquesta

Alcaldia assumirà directament i automàticament les competències delegades, com a titular de la competència

originària, entenent-se a aquest efecte exercitada la potestat d'advocació en base a la present resolució, sense

necessitat d'una nova resolució expressa en aquest sentit.

Cinquè. Notificar personalment la present resolució als designats i designades, que es considerarà acceptada

tàcitament, excepte manifestació expressa, i remetre el Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província

per a la seva publicació en el mateix. Així mateix, publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense

perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per l'alcalde.

Sisè. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.

Ho mana i firma l'alcalde, Joan Moisés Reverté. Davant meu, la secretària accidental, Míriam Muñoz Vidal, que en

dono fe.

El que es fa públic a l'efecte del que disposen els articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

La Sénia, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Moisés Reverté

CIE: BOPT