Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal. Decret d'Alcaldia núm. 2016/4258
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09193

Ajuntament de Cunit

Formació i Ocupació

EDICTE

Per Decret d'Alcaldia 2016/4258, de data 14 de novembre de 2016, s'aprova la contractació en pràctiques laborals

remunerades per un període de 6 mesos a temps complert, vinculades al programa de garantia juvenil a Catalunya

i segons l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost de 2016.

"ANTECEDENTS

Vista la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, que obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de

subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de

Garantia Juvenil a Catalunya.

Atès que en data 11 d'octubre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores del procés de

selecció per a la contractació de 5 joves en pràctiques laborals, beneficiaris del Programa Nacional de Garantia

Juvenil, a l'Ajuntament de Cunit, en el marc de la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions

destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia

Juvenil a Catalunya, que s'adjunten a l'expedient per a tots els efectes.

finalitzat el termini d'inscripció que anava del 15 al 24 d'octubre de 2016.

Vist el decret 2016/4140, de data 3 de novembre de 2016, en el que es va aprovar provisionalment el llistat

d'admesos i exclosos.

Vista l'acta del Tribunal Qualificador de data 11 de novembre de 2016 del procés de selecció de la convocatòria del

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Vist que l'atorgament de la subvenció és per realitzar 5 contractacions i atès que el projecte 3 - Digitalització de la

col·lecció local biblioteca de Cunit ha quedat desert i al projecte 2 - Reestructuració cartogràfica del municipi hi ha

un candidat en reserva que ha superat les dues fases del procés.

FONAMENTS JURÍDICS

Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual s'obre

la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en

pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions

destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia

Juvenil a Catalunya.

Ateses les competències que l'art. 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga al Ple de

la Corporació.

Atès les competències que l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcaldessa-

Presidenta de la Corporació municipal.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

RESOLC

PRIMER.- APROVAR la contractació de:

PROJECTE

Nom Cognom

2.1

REESTRUCTURACI?" CARTOGR?EURfiCA DEL MUNICIPI

Marina

Campomar Goroskieta

Des del dia 15 de novembre de 2016 fins el 14 de maig de 2017 en modalitat de pràctiques laborals remunerades

amb una retribució bruta mensual de 1.194,54 euros.

SEGON.- PUBLICAR el present decret al taulell d'anuncis electrònic a la web municipal i al Butlletí Oficial de la

Província."

Cunit, 15 de novembre de 2016

CIE: BOPT

El secretari, Jordi Gasulla Sabaté