Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Decret de designació de substitut de la secretària en les seves funcions com a vocal de la Mesa de Contractació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan Despí

EDICTE

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2564 de data 9 d'abril de 2016 s'ha designat el substitut de la Secretària en les seves funcions com a vocal de la Mesa de Contractació, el qual literalment diu:

"El Sr. Antoni Poveda Zapata, alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que disposal'article 21 de la Llei 7/1985 de dos d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya DISPOSO:

Atès que mitjançant Resolució d'Alcaldia D20150001001481 de 06.07.2015 es va aprovar la composició de la Mesa deContractació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i la relació de membres que la integren.

Atès que l'apartat segon de la resolució nomena com a vocals titulars, entre d'altres, al secretari o secretària de laCorporació.

Atès que es considera necessari que es designi la persona que substituirà a la Secretària en cas d'absència en la Mesade Contractació.

Atès el que disposen l'article 320 i l'apartat 10 de la disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre,pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la Mesa de Contractació.

Atès el que preveu la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 274 del DecretLegislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC,

PRIMER.- Designar com a substitut en cas d'absència en la Mesa de Contractació de la Secretària de la Corporació enles funcions que li corresponen com a vocal de la Mesa de Contractació al funcionari Manuel Simon Sánchez, Tècnicd'administració general, branca jurídica, adscrit a l'Àrea de Territori.

SEGON.- Com a conseqüència al punt primer d'aquest acord, la composició de la Mesa de Contractació de l'Ajuntamentde Sant Joan Despí, resta de la següent manera:

President: Agustín I. Gascón Millán, tinent d'alcalde i regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Convivència de laCorporació.

Vocals Titulars:

- Juana Cano Expósito, en qualitat de membre de la Corporació, que també actuarà com a vicepresidenta 1a. de laMesa amb la funció de substituir al president en cas d'absència.

- Judit Riera Román, en qualitat de membre de la Corporació, que també actuarà com a vicepresidenta de la Mesa ambla funció de substituir al president en cas d'absència d'aquest i de la vicepresidenta 1a.

- La Secretària de la Corporació o tècnic jurídic designat per la seva substitució a la Mesa.

- L'interventor o la interventora de la Corporació o la persona que legalment el/la substitueixi.

- El cap de Compres i Contractació.

- L'arquitecte municipal.

- L'enginyer industrial municipal.

TERCER.- Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

QUART.- Donar trasllat d'aquesta resolució a les persones interessades."

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sant Joan Despí, 10 de novembre de 2016

La tinent d'alcalde de Serveis Generals i Ordenació del territori, Belén García Criado