Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de personal eventual de confiança. Decret de la Presidència núm. 2016-002624
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07403 Diputació de Tarragona ?EURrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació Unitat de Planificació i Organització - Vinculació

ANUNCI

Per decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona núm. 2016-002624, de 7 de setembre de 2016, s'ha efectuat el nomenament del personal eventual de confiança següent:

Nomenar, amb efectes del dia 5 de setembre de 2016, el senyor Josep Sánchez Pagès com a cap de Gabinet de la Presidència i Planificació amb adscripció a l'?EURrea de Gabinet de Presidència i Planificació.

Aquest nomenament queda condicionat a la concessió de la corresponent compatibilitat en el cas que sigui necessària.

Les funcions, dedicació i les retribucions seran les fixades en l'acord del Ple de data 28 de juliol de 2015, les quals es veuran modificades anualment en el mateix percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al personal funcionari.

El personal eventual cessarà automàticament en el moment que es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a la que presti la funció de confiança o assessorament.

Al personal eventual li és d'aplicació, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera.

La secretària general, Pilar Sánchez Peña. Tarragona, 13 de setembre de 2016.

CIE: BOPT