Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a favor del tinent d'alcalde de les facultats d'autoritzar uns matrimonis civils. Decret núm. 115/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07383 Ajuntament de Riudecols

Edicte

L'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Riudecols, mitjançant Decret 115/2016 de 13 de setembre de 2016, va delegar al tinent d'alcalde d'aquesta Corporació Sr. Jesús Legaz Carreño, les facultats d'autoritzar els matrimonis civils que es celebrarà entre els contraents Abraham Rodríguez Gómez i Delphine Stevens i Sergio Pacheco Amador i Laia Fornier Rafols.

La qual cosa es publica per tal de donar acompliment al previst en l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, R.D. 2568/1986, de 28 de novembre.

Riudecols, 13 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Anna Aragonès Roc.

CIE: BOPT