Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Deixa sense efectes el règim de dedicació exclusiva de regidor. Decret d'Alcaldia núm. 2016009791
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07398 Ajuntament de Reus Secretaria General

Exp: SEC-002/2015

E D I C T E

Per fer públic que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2016009791 de data 9 de setembre de 2016, s'ha resolt el següent:

«PRIMER: Deixar sense efectes el règim de dedicació exclusiva del regidor Sr. Jordi Cervera Martínez i la corresponent retribució de 68.500,00 EUR bruts per exercir les seves funcions en aquest règim. SEGON: Aquesta resolució sortirà efectes a partir del dia 12 de setembre de 2016. TERCER: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que es dugui a terme."

Reus, 13 de setembre de 2016. Jaume Renyer Alimbau, secretari general.

CIE: BOPT