Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions: Decret de l'Alcaldia de data 08.07.2016. Padró d'habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07381 Ajuntament de Bonastre

EDICTE

Per decret de l'Alcaldia de data 8 de juliol de 2016, es va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró d'habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 del Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les persones afectades, que després se citen, les corresponents propostes de baixa del padró d'habitants. Com que aquestes notificacions no es van poder realitzar en no trobar-se les persones interessades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen d'un termini de 10 dies per manifestar si estan d'acord, o no, amb l'esmentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas que no hi estiguin d'acord, poden presentar les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per acreditar la residència en aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a l'ajuntament d'alta o bé a l'Ajuntament de Bonastre.

Les persones interessades són les següents:

Nom i Cognoms

NIE/Passaport

MOHAMED CHERKAOUI

NIE núm. X-05521180-F

MOHAMED CHARKAOUI

NIE núm. X-01406362-G

L'alcalde, David Godall i Sanromà. Bonastre, 13 de setembre de 2016.

CIE: BOPT