Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a favor de regidor de les facultats d'autoritzar matrimoni civil. Decret d'Alcaldia 238/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08074 Ajuntament de Vimbodí i Poblet

EDICTE

L'alcalde-president de l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet, mitjançant Decret d'Alcaldia 238/2016 de 6 d'octubre de 2016, va delegar al regidor d'aquesta Corporació Sr. Joan Canela i Ríos, les facultats d'autoritzar el matrimoni civil que se celebrarà entre els contraents Eloy Díaz Aldana i Montserrat Martorell Arch.

La qual cosa es publica per tal de donar compliment al previst en l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, R.D. 2568/1986, de 28 de novembre.

Vimbodí i Poblet, 6 d'octubre de 2016 L'alcalde, Joan Güell i Serra

CIE: BOPT