Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de competències d'Alcaldia a favor de regidors. Decret d'Alcaldia núm. 189
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08128 Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

ANUNCI

DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I EN REGIDORS/RES

Per Decret d'Alcaldia núm. 189 de data 28 de setembre de 2016, es van efectuar les delegacions de competències de l'Alcaldia en els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen;

Efectuar a favor dels següents regidors les delegacions específiques d'atribucions, d'acord amb allò que estableix l'article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre:

TITULAR DE LA COMPETÈNCIA

DELEGACI?"

REGIDOR DELEGAT

Alcaldia

Hisenda

Maria Josepa Roig Batet

Promoció econòmica Sanitat Cultura Serveis Socials

Alcaldia

Joventut

Marc Palau Morgades

Festes Esports Turisme

Alcaldia

Industria

Joan Viñas Pros

Agricultura Medi ambient (de forma compartida) Telecomunicacions(de forma compartida)

Alcaldia

Serveis Generals

Albert Carreras Caralt

Gestió Brigada Obra i manteniment en la via pública Dependències Municipals Atenció a Gent Gran

Alcaldia

Ensenyament

Montserrat Osorio Vicente

Formació i ocupació Telecomunicacions (de forma compartida)

Indicar que l'alcaldia retindrà com a titular de les competències les següents funcions i atribucions: Regidories: Seguretat ciutadana- Governació Servei de cementiri Gestió de personal I compartida la competència d'Urbanisme i Medi Ambient, Obres, i Serveis d'aigües.

Fer esment de que, per coordinació entre regidories per decret d'alcaldia 112/2015 es van crear les següents àrees que contemplaran òrgans, departaments i funcions que s'indiquen en l'organigrama que consta a l'expedient.

Les àrees indicades inter-orgàniques són les següents: a. Alcaldia b. Secretari intervenció

c. Urbanisme, Medi Ambient, Projecte i Obres Públiques d. Hisenda, Personal, Informàtica e. Serveis a les persones

CIE: BOPT

f. Via pública, Serveis Generals g. Seguretat Ciutadana L'abast de les funcions d'aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les facultats de resolució.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l'art. 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Sant Jaume dels Domenys, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Magí Pallarès i Morgades

CIE: BOPT