Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a favor de regidor les facultats d'autoritzar matrimoni civil el dia 14.10.2016. Decret d'Alcaldia - Presidència de 04.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08082 Ajuntament d'Altafulla

E D I C T E

L'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament d'Altafulla, mitjançant decret de data 4 d'octubre de 2016, va delegar en el regidor d'aquesta Corporació, el Sr. JORDI MOLINERA POBLET, les facultats d'autoritzar el matrimoni civil que es celebrarà el proper dia 14 d'octubre de 2016, entre els contraents Srs. ALEXIS ANDREU TORT i CARME GAY LLORENS.

La qual cosa es publica per tal de donar acompliment el previst a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de data 28 de novembre.

Altafulla, a 4 d'octubre de 2016 L'ALCALDE, SR. Fèlix Alonso Cantorné

CIE: BOPT