Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament d'assessora de Grup Municipal. Decret d'Alcaldia núm. 2016010587
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08097 Ajuntament de Reus Recursos Humans

EDICTE

Per fer públic que per Decrets d'Alcaldia núm. 2016010587 de 3 d'octubre de 2016 i núm. 2016010662 de 5 d'octubre de 2016, s'ha resolt el següent que, per extracte, es transcriu:

Nomenar a la Sra. Georgina ARNAU ROIG, Assessora de Grup Municipal, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal de la CUP, amb una dedicació del 62,5%.

La nomenada tindrà la condició de personal eventual d'acord amb la legislació aplicable, i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l'Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas, cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l'observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l'expiració del mandat de l'autoritat que la va nomenar.

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Georgina ARNAU ROIG, li corresponen el 62,5% de les retribucions establertes per a un nivell C1/22, nivell 22, amb un complement específic de 5.453,00 EUR i un complement horari de 4.624,20 EUR anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 3 d'octubre de 2016.

El secretari general, per delegació de signatura, l'Adjunta a la Secretaria General, M. Rosa Ferré Amador Reus, 6 d'octubre de 2016

CIE: BOPT