Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a favor de regidora de les facultats per autoritzar els matrimonis civils que es celebraran els dies 08.10.2016 i 15.10.2016. Decret d'Alcaldia 427/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08073 Ajuntament del Morell

Edicte

L'Alcaldia de l'Ajuntament del Morell, mitjançant Decret 427/2016, de 6 d'octubre, ha delegat en la regidora d'aquesta Corporació Sra. Judit Fernández Llerena, les facultats d'autoritzar el matrimoni civil que es celebrarà el dia 8 d'octubre de 2016, entre els contraents Sr. Sergio Pastor Rubio i la Sra. Jessica Cruz Rodríguez; i ha delegat en la regidora d'aquesta Corporació Sra. Judit Fernández Llerena, les facultats d'autoritzar el matrimoni civil que es celebrarà el dia 15 d'octubre de 2016, entre els contraents Sr. Eric-Elias Barre Cusme i la Sra. Leonela Juliana Mero Mendoza.

La qual cosa es pública per tal de donar compliment al previst a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l'article 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Morell, 6 d'octubre de 2016 Xavier Tardiu Bonet, secretari

CIE: BOPT