Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notifica Decret d'Alcaldia núm. 153/16. Padró d'habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08026 Ajuntament de Ginestar

EDICTE

Per Decret de l'Alcaldia 153/16 de data 22.09.2016 es va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró d'habitants municipals sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 del Reglament de Població). Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les persones afectades, que després se citen, les corresponents propostes de baixa del padró d'habitants. Com que aquestes notificacions no es van poder realitzar per no trobar-se les persones interessades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen d'un termini de deu dies per manifestar si estan d'acord, o no, amb l'esmentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas que no hi estiguin d'acord, poden presentar les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per acreditar la residència en aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a l'ajuntament d'alta o bé a l'ajuntament de Ginestar.

Les persones interessades són les següents:

Nom

NIE / Passaport

HENKE-GLAB BERG, BEATE

8978----Ginestar, 3 d'octubre de 2016 Conxita Pujol Sarroca, alcaldessa

CIE: BOPT