Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de professorat de l'escola municipal de música. Caràcter laboral temporal. Decret d'Alcaldia núm. 457/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08065 Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

de l'Ajuntament d'Alcanar referent a la contractació de personal laboral

D'acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per Decret d'Alcaldia núm. 457/2016, de data 30/09/2016, s'ha resolt la contractació, per servei determinat, en règim laboral, amb caràcter temporal, a temps complet/temps parcial, del següent professorat de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar:

PROFESSOR/A

DNI

Alta

Baixa

B.L.A.C.

73403738C

27/09/2016

2/10/2016

R.J.B.

47861084Q

28/09/2016

2/10/2016

La qual cosa es fa pública als efectes escaients.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller Alcanar, 6 d'octubre de 2016

CIE: BOPT