Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de professor. Caràcter laboral temporal. Decret d'Alcaldia núm. 465/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08063 Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

de l'Ajuntament d'Alcanar referent a la contractació de personal laboral

D'acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per Decret d'Alcaldia núm. 465/2016, de data 3/10/2016, s'ha resolt la contractació, per servei determinat, en règim laboral i amb caràcter temporal, a temps parcial, des del 3 d'octubre de 2016 fins al 30 de juny de 2017, el següent professor:

PROFESSOR/A

DNI

HORES SETMANALS

D.G.M.

40929973-R

11 h

La qual cosa es fa pública als efectes escaients.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller Alcanar, 6 d'octubre de 2016

CIE: BOPT