Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de professorat de l'escola municipal de música. Caràcter laboral temporal. Decret d'Alcaldia núm. 453/2016 i 466/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08062 Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

de l'Ajuntament d'Alcanar referent a la contractació de personal laboral

D'acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa pública la següent contractació de personal:

Per Decret d'Alcaldia núm. 453/2016, de data 27/09/2016, s'ha resolt la contractació, per servei determinat, en règim laboral, amb caràcter temporal, a temps complet/temps parcial, del següent professorat de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar:

PROFESSOR/A

DNI

ALTA

BAIXA

N.O.M.

78582615X

27/09/2016

2/10/2016

M.B.C.

73390344N

27/09/2016

2/10/2016

J.J.V.C.

18949564W

27/09/2016

2/10/2016

J.M.L.

18991364B

27/09/2016

2/10/2016

A.G.G.

20816661M

27/09/2016

2/10/2016

G.R.C.

39676498A

27/09/2016

2/10/2016

J.M.V.

40931374E

27/09/2016

2/10/2016

O.N.V.

47620217M

27/09/2016

2/10/2016

M.C.S.G.

18978076V

27/09/2016

2/10/2016

J.R.R.

47628327L

27/09/2016

2/10/2016

M.C.G.B

38867181X

27/09/2016

2/10/2016

F.S.L.

47617577X

27/09/2016

2/10/2016

R.S.G.

47624938B

27/09/2016

2/10/2016

F.S.F.

52601652P

27/09/2016

2/10/2016

Per Decret d'Alcaldia núm. 466/2016, de data 3/10/2016, es va ampliar el contracte de treball dels professors de l'Escola Municipal de Música, fins el dia 30/06/2017, i es va modificar la jornada de treball segons el següent detall:

PROFESSOR/A

DNI

HORES SETMANALS

N.O.M.

78582615X

12,15 h

M.B.C.

73390344N

8 h

J.J.V.G.

18949564W

37,5 h

J.M.L.

18991364B

15 h

A.G.G.

20816661M

17 h

G.R.C.

39676498A

13,5 h

J.M.V.

40931374E

8,5 h

O.N.V.

47620217M

12,5 h

M.C.S.G.

18978076V

24,5 h

J.R.R.

47628327L

28 h

F.S.L.

47617577X

7 h

R.S.G.

47624938B

37,5 h

CIE: BOPT

F.S.F.

52601652P

3,45 h PROFESSOR/A

DNI

HORES SETMANALS

B.L.A.C.

73403738C

31 h

R.J.B.

47861084Q

8,5 h

La qual cosa es fa pública als efectes escaients.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller Alcanar, 6 d'octubre de 2016

CIE: BOPT