Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions: Decret d'Alcaldia núm. 105/2016. Padró d'habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07967 Ajuntament del Perelló

EDICTE

En aquest Ajuntament es tramita l'expedient iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 105/2016 de data 27 de setembre de 2016 per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut practicar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.

D'acord amb la normativa esmentada, es declara la caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants d'aquest municipi, finalitzat el termini per a la presentació de sol·licitud de renovació i seguit el tràmit legalment establert, de les següents persones relacionades:

HABITANT

DOCUMENT PADR?"

Caducitat inscripció

SADDOG, EL MILOUD

RF4865716

30/12/2015

ROSTILOV, VLADIMIR

702892451

04/09/2016

El Perelló, 4 d'octubre de 2016 L'alcalde, Ferran Cid i Martí

CIE: BOPT