Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notifica resolució sancionadora. Decret d'Alcaldia núm. 196/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08002 Ajuntament de Castellvell del Camp

ANUNCI

Notificació edictal per resolució sancionadora del D.A 196/16 que s'ha incoat a la Sra. R.S. M veïna de l'Avinguda Gessamí, 17 de Castellvell del Camp segons l'expedient 05.09.03.01-16.01.

No havent-se pogut practicar la notificació de la Resolució sancionadora del Decret d'Alcaldia 196/16 a la Sra. R.S.M amb DNI 39912479G, després d'enviar la notificació en dos intents en data 10 de juny de 2016 i en data 13 de juny de 2016, tot i deixant avís de retirada a la oficina de correus, retornen la notificació per no ser recollida, de conformitat amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada parcialment per la Llei 4/1999, se us comunica la sanció on en el seu contingut es trasllada el següent:

"En compliment del que disposa l'article 15 de l'OPS, l'instructor que sotasigna, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici de les al·legacions que pugui presentar l'interessat, sotmet a la consideració de l'Alcaldia l'adopció, mitjançant un decret, de la resolució sancionadora que es conté a la proposta que segueix:

«ATÈS que per Decret d'Alcaldia de data 116/2016 es va requerir documentació pel cens de gos a la Sra. R. S. M. per la presumpta comissió d'una infracció administrativa com a resultat dels fets consistents en la no total presentació de la documentació requerida per la tinença d'animals de companyia, no tenir inscrit al registre de gossos considerats potencialment perillosos de l'Ajuntament. ATÈS que, després de les indagacions oportunes, en les que es fa referència a la informació prèvia. ATÈS que, de les actuacions practicades resulten provats els fets següents: En data 1 d'octubre de 2015 amb número de registre de sortida 1203 se li comunica a la Sra. R. S.M. requeriment de documentació per tal de donar d'alta al seu gos considerat potencialment perillós. En data 5 de gener de 2016 se li deixa a la bústia (acta presentada pel vigilant municipal) En data 18 de març de 2016, a través del registre de la pàgina web municipal, la Sra. R. S. M. adjunta la següent documentació: - Presentació de la petició dels antecedents penals a data 29 de maig de 2015 - Declaració responsable en data 29 de maig de 2015 (model ajuntament) - Assegurança de responsabilitat civil superior a 150.000 EUR corresponent al seu gos Dogo ArgentÍ anomenat Yukari - Llibreta sanitària del gos. El mateix dia 18 de març de 2016, a través de correu electrònic se li comunica a la Sra. R. S. M., que la documentació presentada no és suficient ja que, falta el certificat negatiu de penals i el certificat de capacitat física i aptitud psicològica. En data 23 de març de 2016 se li trasllada amb número de registre de sortida 412 el requeriment de documentació per censar el gos considerat potencialment perillós i se li dona un termini de deu dies per a presentar-la. Fruit de les actuacions indagatòries practicades i de les queixes verbals en aquest Ajuntament, el funcionari sotasignat formula davant l'Alcaldia les següents

CONCLUSIONS: El fet presumptament comés per qui més endavant es dirà, el qual es desprèn de les actuacions practicades, és constitutiu d'infracció greu, tipificada a l'article 13.2 b) i c) Capítol III Infraccions i sancions del Règim Jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos 50/1999 de 23 de desembre.

1. Article 13. Infraccions i sancions

1.1. Tindran la consideració d'infraccions administratives greus les següents b) Incomplir l'obligació d'identificar l'animal. c) Ometre la inscripció en el Registre.

CIE: BOPT

1.2. Les infraccions tipificades en els apartats anteriors podran dur aparellades com a sancions accessòries la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l'establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació d'ensinistrador. 1.4. Les infraccions tipificades en els anteriors números 1 seran sancionades amb les següents multes:

- Infraccions greus, des de 300,50 euros fins a 2.404 euros.

1.5. Les quanties que preveu l'apartat anterior poden ser revisades i actualitzades periòdicament pel Govern. 1.6. L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans de les comunitats autònomes i municipals competents en cada cas. 1.7. Es consideren responsables de les infraccions els qui per acció o omissió hagin participat en la comissió de les mateixes, al propietari o tenidor dels animals o, si s'escau, al titular de l'establiment, local o mitjà de transport en què es produeixin els fets, i en aquest últim supòsit, a més, l'encarregat del transport. 1.8. La responsabilitat de naturalesa administrativa, prevista en aquest article, s'entén sense perjudici de l'exigible en les vies penal i civil. 1.9. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives de delicte o falta, l'autoritat competent pot acordar la confiscació de l'animal fins que l'autoritat judicial decideixi sobre el mateix, s'han de traslladar dels fets a l'òrgan jurisdiccional competent.

2. Disposició addicional tercera. Exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador s'ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com al Reial Decret 1398/1993, de 4 de agost, que aprova el Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora, sense perjudici de les normes autonòmiques i municipals que siguin d'aplicació.

3. El subjecte que apareix com a presumpte responsable dels fets anteriorment detallats és la Sra. R. S. M. Av. Del Gessamí, 17 de Castellvell del Camp amb DNI 39912479G.

4. D'aquesta infracció seria responsable, si més no presumpte, la Sra. R. S. M.

5. Atesa la data en què van produir-se els fets de referència, en relació amb el que disposa l'article 132.1 de la LPAC, es considera que la infracció administrativa esmentada més amunt no pot considerar-se prescrita. D'altra banda, es tracta de fets dels quals no sembla que s'hagin derivat danys o perjudicis a tercers. Tampoc resulten ?EUR" aquests mateixos fets?EUR" susceptibles de ser encabits dins cap il·lícit penal.13

RESOLC: Primer.- IMPOSAR a la Sra. R. S. M. amb DNI núm. 39912479G, una sanció de 300,50 euros com a responsable d'una infracció greu, tipificada a l'article 13.2 b) i c) Capítol III Infraccions i sancions del Règim Jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos 50/1999 de 23 de desembre. Segon.- REQUERIR a la Sra. R. S. M. amb DNI núm. 39912479G per tal que ingressi a la caixa de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació del present Decret 196/16, alhora, advertir a l'infractora que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. Forma de pagament:

Mitjançant transferència bancària al següent compte bancari, del que l'Ajuntament és titular.

La Caixa de Pensions: 2100 ?EUR" 5799 ?EUR" 71 ?EUR" 0200001782

Això no obstant, l'Alcaldia, un cop verificat el tràmit d'al·legacions de l'interessat, resoldrà el que consideri més adequat.»

Castellvell del Camp, 21 de setembre de 2016 L'alcalde de Castellvell del Camp, Agustí Domingo Basora

CIE: BOPT