Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'apartat 2.1 del Decret d'Alcaldia de 13 de juny de 2015, pel qual, i en matèria de Patrimoni, es delega en el primer tinent d'alcalde la signatura
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

DECRET

D'acord amb allò disposat a l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les AdministracionsPúbliques i del Procediment Administratiu Comú, i fent ús de les atribucions que li confereixen en l'article 13.2 de laCarta Municipal de Barcelona, es fa pública la resolució següent dictada per la senyora Alcaldessa en data, en data 22de setembre de 2016.

DISPOSO

PRIMER.- MODIFICAR l'apartat 2.1 del Decret d'Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015/1912), pel qual ?i enmatèria de Patrimoni- es delega en el Primer Tinent d'Alcalde la signatura, en representació de l'Ajuntament, de lesescriptures o actes administratives per a la formalització de tota classe de contractes, concessions o autoritzacions,sempre i quan la signatura no s'atribueixi a altres òrgans, en el sentit de fer extensiva l'esmentada delegació al Gerentde Presidència i Economia per al seu exercici en cas d'absència del titular de la Primera Tinència d'Alcaldia.

SEGON.- DETERMINAR que les facultats aquí conferides seran efectives a partir del dia següent al de la sevasignatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en la webmunicipal.

TERCER.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. Barcelona, 27 de setembre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarés