Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de membre de la Junta de Govern. Decret d'Alcaldia núm. 306/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00064

Ajuntament de Valls

EDICTE

Per Decret de l'Alcaldia núm. 306/16, de 19 de desembre, s'ha resolt:

PRIMER.- Nomenar a la Sra. Núria Gavarró Rodríguez.nou membre de la Junta de Govern Local en substitució de

la Sr. Francesc Anguela Bonet

SEGON: Comunicar aquesta resolució a la Sra. Núria Gavarró Rodríguez i als Caps dels diferents Serveis Municipals,

per al seu coneixement i efectes. Entrant en vigor el dia 1 de gener 2017

TERCER: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al Ple en la propera sessió

que tingui lloc.

Valls, 3 de gener de 2017

Jerónimo Rivas Gòmez, secretari e.f.

CIE: BOPT