Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de competències a favor de regidor. Decret d'Alcaldia núm. 307/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00063

Ajuntament de Valls

EDICTE

Per Decret de l'Alcaldia núm. 307/16 de 19 de desembre, s'ha resolt:

PRIMER: Efectuar a favor del regidor Sr. Francesc Anguela Bonet la delegació que seguidament es determina:

?EURREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

- Regidoria de Transparència i Tecnologia de la informació Sr Francesc Anguela Bonet.

Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció dels serveis de la regidoria corresponent, com l'impuls de

la tramitació i la signatura de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució, siguin necessàries

per a l'execució de l'esmentada delegació, però no comportarà facultat resolutòria.

SEGON: Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada la competència

delegada de forma tàcita. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017

TERCER: Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar al BOP de

Tarragona.

Valls, 3 de gener de 2017

Jerónimo Rivas Gòmez, secretari e.f.

CIE: BOPT