Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions: Decret d'Alcaldia de 07.12.2016. Padró habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00047

Ajuntament de Miravet

EDICTE

Per decret de l'Alcaldia de data 7 de desembre de 2016, es va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció

indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró d'habitants municipal sense tenir la residència

efectiva al municipi (art. 54 del Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de

les persones afectades, que després se citen, les corresponents propostes de baixa del padró d'habitants. Com

que aquestes notificacions no es van poder realitzar en no trobar-se les persones interessades als seus domicilis,

mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen d'un termini de 15 dies dies per manifestar si estan d'acord,

o no, amb l'esmentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas que no hi estiguin d'acord, poden

presentar les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per acreditar la residència en aquest

municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró

d'habitants del municipi en què resideixen.

Les persones interessades són les següents:

Nom

NIE / Passaport

El Houcine Fahchouch

X395....

Asmaa Fahchouch

Y061....

Mohammed Fahchouch

Y333....

Miravet, 21 de desembre de 2016

Antoni Borrell Vives, el batlle

CIE: BOPT