Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de les funcions d'Alcaldia a favor del primer tinent d'alcalde de l'01 al 07.01.2017. Decret d'Alcaldia núm. 2016/671
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00020

Ajuntament del Catllar

EDICTE

Mitjançant Decret de l'Alcaldia 2016/671, de data 30 de desembre, aquesta ha resolt delegar les seves funcions en

el primer tinent d'alcalde de la corporació, Sr. Joan Morlà i Mensa, des de les 22.00 hores del dia 1 de gener de 2017

i fins a les 22.00 hores del dia 7 de gener de 2017, delegació sotmesa a les excepcions i conforme al que estableix

l'article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El que es fa públic per a general coneixement.

El Catllar, 30 de desembre de 2016

L'alcalde, Joan Díaz i Rull

CIE: BOPT