Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectifica 2016-08790, BOP 14.11.2016. Modificació i creació de fitxers de dades de caràcter personal. Text
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09248

Ajuntament de Torredembarra

ANUNCI

RECTIfiCACI?" D'ERRADA MATERIAL DETECTADA A L'ANUNCI PUBLICAT AL BOPT NÚM. 216, DE 14 DE

NOVEMBRE DE 2016, DE MODIfiCACI?" I CREACI?" DE fiTXERS DE DADES DE CAR?EURCTER PERSONAL

1. Havent-se publicat anunci al BOPT número 216, de data 14 de novembre de 2016, de modificació i creació de

fitxers de dades de caràcter personal.

En el referit anunci es fa constar que es modifiquen els fitxers de dades de caràcter personal anomenats

1. Transparència, 2. Presència online, i 3. Fotografies; i es creen els fitxers a. Registre d'entrada i sortides, b.

Comptabilitat, c. Tributs, d. Urbanisme, e. Expedients, f. Llar d'Infants, g. Registre d'animals, h. Declaració

d'interessos dels membres electes, i. Turisme, i j. Recursos Humans.

2. En haver-se detectat l'existència d'errada material en l'esmentada publicació, es procedeix a la seva rectificació,

en el següent sentit:

Els fitxers que es creen són els anomenats 1. Transparència, 2. Presència online, i 3. Fotografies; i els que es

modifiquen són els fitxers a. Registre d'entrada i sortides, b. Comptabilitat, c. Tributs, d. Urbanisme, e. Expedients,

f. Llar d'Infants, g. Registre d'animals, h. Declaració d'interessos dels membres electes, i. Turisme, i j. Recursos

Humans.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns, d'acord amb l'article 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de

Protecció de dades de caràcter personal.

Torredembarra, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Eduard Rovira Gual

CIE: BOPT