Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectifica per omissió 2016-07287, BOP 16.09.2016. Relació de llocs de treball, any 2016. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07479 Ajuntament de Riudecanyes

ANUNCI

Detectada la errada material d'omissió d'una part del text de la Relació de llocs de treball d'aquest ajuntament per a l'any 2016 publicat al BOP amb número 2016-7287, el 16 de setembre de 2016, es procedeix a la transcripció íntegra del text:

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Riudecanyes, en sessió de data 27.6.2016, va aprovar inicialment la Relació de llocs de treball d'aquest ajuntament per a l'any 2016.

L'anunci d'exposició pública d'aquest acord es va publicar al BOPT núm. 131, de 11.7.2016. Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions s'ha declarat definitivament aprovada la relació de llocs de treball d'aquest ajuntament.

Per tot això, es fa pública la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Riudecanyes per a l'any 2016.

Contra l'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Riudecanyes, 22 d'agost de 2016 L'alcalde, Josep Maria Tost i Borràs

DENOMINACI?" LLOC DE

ID/NF

TREBALL

R

GP ESC

SE

CL

CAT

T

PRV

FR NC AR

JOR

DED OB

01. ?EURREA SECRETARIA-INTERVENCI?" 01.01

Secretar/ària-Interventor/a (1)

F

A1

HN

SI

TS

CO

1

C1O

E

-1

01.01.01

Secretar/ària-Interventor/a (1)(A F

A2

HN

SI

T

S

CO

2

C1

O

E

-2

EXTINGIR)

01.01.02

Administratiu/iva

F

C1

AG

AD

NS

AD

3

C1

O

O01.01.03

Auxiliar Administratiu/iva de L

C2

AU

NS

AD

4

C1

0

0

-3

gestió (2)

01.01.04

Auxiliar Administratiu/iva de F

C2

AG

AU

NS

AD

4

C1

O

O

-1

gestió (2)

01.01.05

Auxiliar Administratiu/iva

F

C2

AG

AU

NS

AD

4

C1O

O02. ?EURREA SERVEIS AL CIUTAD?EUR 02.01. LLAR D'INFANTS 02.01.01

Director/a Llar d'infants

L

A2DI

S

CO

2

C1

-4

O

O02.01.01.01

Educador/a Llar d'infants

L

C1ED

NS

AD

3

C1

-4

OTP

O02.02. ESCOLA

02.02.01

Professor/a plàstica

L

A2PR

NS

AD

2

C1

-5

OTP

O02.03 SERVEI DE MENJADOR 02.03.01

Coordinador/a menjador

L

APMO

S

CO

5

A2

-6

O

O02.03.01.01

Monitor/a menjador

L

APMO

NS

AD

5

A2

-6

OTP

OCIE: BOPT

02.03.01.02

Monitor/a menjador

L

APMO

NS

AD

5

A2

-6

OTP

O

DENOMINACI?" LLOC DE

ID/NF

TREBALL

R

GP ESC

SE

CL

CAT

T

PRV

FR NC AR

JOR

DED OB

03. ?EURREA SERVEIS AL TERRITORI 03.01 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS 03.01.01

Cap de brigada (3)

L

C2O1

S

CO

4

B2

-7

P amb

O

-8

dissabtes

03.01.01.01

Cap de brigada (3)

F

C2

AE

SE POS

CO

4

B2

-7

P amb

O

-1

dissabtes

03.01.01.02

Oficial 2a.

L

C2O2

NS

AD

4

B1

-7

O

O03.01.01.03

Oficial 2a.

L

C2O2

NS

AD

4

B1

-7

O

O03.01.01.04

Peó serveis múltiples

L

APPE?"

NS

AD

5

A2

-7

O

O03.02 BRIGADA DE NETEJA 03.02 BRIGADA DE NETEJA 03.02.01

Netejador/a dependències

L

AP

ON

NS AD

5

A2P amb

Omunicipals

dissabtes

03.02.02

Netejador/a dependències

L

AP

ON

NS AD

5

A2

P

amb O

municipals

dissabtes

Explicació de les abreviatures:

Columna ID/NF: Codi identificació del lloc de treball Columna R (Règim jurídic): F (Funcionarial) ?EUR" L (Laboral) ?EUR" E (Eventual) Columna GP: Grup/subgrup classificació professional (A1-A2-C1-C2-AP) Columna CD: Complement de destinació Columna CE: Complement específic Columna RBA: Retribució bruta anual personal laboral Columna ESC (Escala): HN (Habilitació Nacional) ?EUR" AG (Administració general) ?EUR" AE (Administració especial) Columna SE (Subescala): S (Secretaria) ?EUR" IT (Intervenció Tresoreria) - SI (Secretaria Intervenció) ?EUR" TE (Tècnica) ?EUR" DG (De Gestió) ?EUR" AD (Administrativa) ?EUR" AU (Auxiliar) ?EUR" SA (Subalterna) ?EUR" SE (Serveis Especials) Columna CL (Classe): P (Primera) ?EUR" S (Segona) ?EUR" T (Tercera) ?EUR" TS (Tècnica Superior) ?EUR" TD (Tècnica Diplomada) ?EUR" TA (Tècnica Auxiliar) ?EUR" PLV (Policia Local i Vigilants) ?EUR" PO (Personal d'oficis) ?EUR" CE (Comeses Especials) Columna CAT (Categoria): Columna T (Tipus de lloc ): S (Singularitzat) ?EUR" NS (No singularitzat) Columna PRV (Forma de provisió de lloc ): LL (Lliure designació) ?EUR" CO (Concurs ) ?EUR" AD (Adscripció directa) - ... Columna FR (Formació Requerida): 1 (Llicenciatura o equivalent) ?EUR" 2 (Diplomatura o equivalent) ?EUR" 3 (Batxillerat, FP II o equivalent) ?EUR" 4 (Graduat Escolar, FPI o equivalent) ?EUR" 5 (Certificat d'escolaritat o equivalent) - ... Columna NC (Nivell de català): C1 (Nivell suficiència) ?EUR" B2 (Nivell intermedi) ?EUR" B1 (Nivell elemental) ?EUR" A2 (Nivell bàsic) Columna AR (Altres requisits): B (Carnet de conduir B) - ... Columna JOR (Jornada): O (Ordinària) ?EUR" P (Partida) ?EUR" OTP (Ordinària. Temps parcial) - ... Columna DED (Dedicació): O (Ordinària) ?EUR" E (Especial) - ... Columna OB (Observacions):

(1) VACANT (2) A extingir quan s'ocupi definitivament el lloc 01.01. (3) A extingir quan s'ocupi definitivament el lloc 01.01.04. (4) Carnet de manipulador d'aliments. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. (5) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix la Llei d'Educació. Certificació

negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

(6) Curs monitor menjador escolar. Títol de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Curs de manipulació

d'aliments. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

(7) Carnet conduir B.

CIE: BOPT

(8) A extingir quan s'ocupi definitivament el lloc 03.01.01.01.