Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectifica 2016-08030, BOP 14.10.2016. Clàusules i licitació per a la contractació d'una pòlissa d'assegurança per a la prestació d'assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'ajuntament. Procediment obert ordinari. Exp. GOV 633/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08349 Ajuntament de Vila-seca

EDICTE

Identificació: Títol:

Edicte de correcció d'errades

Expedient: GOV. 633/16

A l'anunci publicat al BOP de Tarragona número 196, del dia 14 d'octubre de 2016, sobre contractació d'una pòlissa d'assegurança per a la prestació d'assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament de Vila-seca, s'ha observat un error material a l'apartat 2. Objecte del contracte, lletra e) Admissió de pròrroga.

- On diu:

e) Admissió de pròrroga: No

- Ha de dir:

e) Admissió de pròrroga: Si

Vila-seca, 14 d'octubre de 2016 El secretari general, Adolf Barceló Barceló

CIE: BOPT