Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (DOGC núm. 7167, de 21.7.2016)
Nº de Disposición :
TES/1770/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
26/10/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de Residus de Catalunya
Havent observat errades en el text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 7167, de 21.7.2016, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la base 12, apartat c), tercer paràgraf, on diu:

"En qualsevol dels projectes, l'avaluació de les sol·licituds es farà en dues fases. Per als projectes A, B i D, a la primera fase es descartaran els projectes que no arribin a una puntuació mínima de 40 punts percentuals en el segon apartat i quedaran en la llista de prelació amb la indicació 'primera selecció no superada'. Per als projectes C, a la primera fase es descartaran els projectes que no arribin a una puntuació mínima de 35 punts percentuals en el primer apartat i quedaran en la llista de prelació amb al indicació 'primera selecció no superada'. D'aquesta manera, només passaran a la segona fase per a la seva avaluació completa els projectes que hagin superat la primera fase.",

ha de dir:

"En qualsevol dels projectes, l'avaluació de les sol·licituds es farà en dues fases. Per als projectes A, B i D, a la primera fase es descartaran els projectes que no arribin a una puntuació mínima de 30 punts percentuals en el segon apartat i quedaran en la llista de prelació amb la indicació 'primera selecció no superada'. Per als projectes C, a la primera fase es descartaran els projectes que no arribin a una puntuació mínima de 25 punts percentuals en el primer apartat i quedaran en la llista de prelació amb al indicació 'primera selecció no superada'. D'aquesta manera, només passaran a la segona fase per a la seva avaluació completa els projectes que hagin superat la primera fase."
Barcelona, 26 d'octubre de 2016
Josep Maria Tost i Borràs

Director