Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1268/2016, de 12 de maig, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) (DOGC núm. 7125, de 23.5.2016)
Nº de Disposición :
TES/1268/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
12/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. núm. 7125, de 23.05.2016, se'n detalla la correcció oportuna:

 

A l'article 6 de la Resolució esmentada, on diu:

"Nomenar com a vocals suplents del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en representació de les entitats representatives de les administracions locals, les persones següents:

A proposta de la Federació de Municipis de Catalunya

Àlex Garrido Jordà

Esther Pujol Martí

Cinta Daudé Llopart

A proposta de l'Associació Catalana de Municipis

Lluís Amat i Ferrer

Josep María Canudas i Costa

Ismael Álvarez i Serrano

ha de dir:

Nomenar com a vocals suplents del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en representació de les entitats representatives de les administracions locals, les persones següents:

A proposta de la Federació de Municipis de Catalunya

Àlex Garrido Serra

Esther Pujol Martí

Cinta Daudé Llopart

A proposta de l'Associació Catalana de Municipis

Lluís Amat i Ferrer

Josep María Canudas i Costa

Ismael Álvarez i Serrano

 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

 

Josep Ginesta i Vicente

Secretari general